Wakacje w kosmosie ...
 
Od czasu, kiedy SpaceShipOne dokona³ pionierskiego lotu w kosmos, przysz³oœæ    turystyki pozaziemskiej zaczyna stawaæ siê coraz bardziej realna.
 


   Burt Rutan - konstruktor statków kosmicznych -planuje prze³amaæ monopol
   rz¹du na loty poza nasz¹ planetê. Zgodnie z przewidywaniami, w 2020
   roku na kosmiczny wypoczynek bêdzie wyrusza³o rocznie ok. 12 tysiêcy
   turystów.
   Gwiezdna pogoñ za wynalezieniem nowego rodzaju pojazdu dla turystów
   trwa. Wspó³zawodnictwo wielu firm i towarzystw doprowadzi do spadku
   ceny pojedyñczego biletu do poziomu od 100 tysiêcy do 50 tysiêcy
   dolarów amerykañskich w 2021 roku.
   Obecnie chêtni jak¿e nietypowych prze¿yæ mog¹ wp³acaæ przedp³atê na
   konta Scaled Composites. Nagroda, któr¹ otrzyma³a niedawno firma za
   wygranie wyœcigu w kosmos ,w wysokoœci 10 mln dolarów (nagroda Ansari
   X), bêdzie przeznaczona na wybudowanie nowego typu statku.
   Per Wimmer, duñski inwestor projektu twierdzi, i¿ kosmiczne podró¿e to
   ju¿ kwestia czasu.
   Jim Benson, szef firmy SpaceDev dodaje, i¿ pierwsze loty s¹ mo¿liwe ju¿
   w 2008 roku.
   Hotel na niebie
   Jak podaje TransHab, miejscem przebywania turystów w kosmosie ma byæ
   nigdy nie u¿yty przez NASA projekt stacji kosmicznej Bigelow Nautilus,
   który posiada 330 metrów kwadratowych przestrzeni ¿yciowej dla turystów
   oraz dla pomieszczeñ naukowych.
   Polimerowa puszka ma gruboœæ 30 cm, a poszczególne elementy maj¹ byæ
   wykonane z kevlaru - aby zabezpieczyæ wnêtrze przez mikrometeorytami i
   innymi kosmicznymi odpadkami
.